GIỚI THIỆU

1. GIỚI THIỆU CHUNG

 1.1. Phương thức làm việc

 Nhằm giải quyết các công việc được nhanh chóng, hiệu quả, Nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc. Các phương thức làm việc bao gồm :

1.      Làm việc trực tiếp tại nơi giải quyết thủ tục hành chính cho HSSV;
2.      Thông qua cổng thông tin điện tử HSSV (http://daotao.uneti.edu.vn/);
3.      Gửi thư điện tử đến hòm thư của các phòng chức năng;
4.      Gọi điện thoại đến các phòng chức năng;
5.      Gửi thư qua bưu điện đến các phòng chức năng.
 1.2. Nội dung công việc

Nội dung công việc được chia thành 3 nhóm chính như sau:

1.      Cung cấp các thông tin cho HSSV qua cổng thông tin điện tử;
2.      Triển khai thực hiện các công việc trực tuyến trên mạng;
3.      Giải quyết các thủ tục hành chính trong quá trình học tập, sinh hoạt cho HSSV; 
2. QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

2.1. Cung cấp các thông tin cho HSSV qua cổng thông tin điện tử 

2.1.1. Mô tả nội dung các thông tin
- Xem thông tin cá nhân;
- Xem chương trình đào tạo;
- Xem thông tin điểm danh;
- Xem điểm rèn luyện;
- Xem kết quả học tập;
- Xem lịch học tập;
- Xem lịch thi;
- Xem các quy định, quy chế;
- Xem các thông báo về việc triển khai công việc liên quan đến HSSV;
- Xem các thông tin, hoạt động của Nhà trường.
- Liên hệ góp ý. 
2.1.2. Quy trình hướng dẫn xem các thông tin 
- Bước 1: Truy cập Website: http://daotao.uneti.edu.vn/ 
- Bước 2: Đăng nhập hệ thống, cụ thể:
+ Mã HSSV: Nhập mã số HSSV của mình.
+ Mật khẩu: Nhập mật khẩu của mình (Mật khẩu ban đầu là 1111, để đảm bảo quyền lợi cho mình, tránh việc truy cập bất hợp pháp của các cá nhân khác, HSSV chủ động đổi mật khẩu ngay sau lần sử dụng đầu tiên).
+ Mã bảo vệ: Nhập mã bảo vệ là những ký tự bên cạnh ô trống.
- Bước 3: Chọn các mục để xem thông tin. 

2.2. Triển khai thực hiện các công việc trực tuyến trên mạng; 
2.2.1. Đăng ký học phần trực tuyến 
a. Mô tả công việc 
Trong từng học kỳ, theo kế hoạch của Nhà trường, HSSV phải tự chủ động đăng ký các học phần trên máy tính có kết nối Internet tại website của Nhà trường.
b. Quy trình thực hiện  
* Giai đoạn 1:Trạng thái “Đang lên kế hoạch”, Nhà trường đang tiến hành lên lịch học cho các lớp; HSSV chưa đăng ký được. Ở trạng thái này, HSSV có thể xemdanh mục các học phần Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy theo kế hoạch chung, dự kiến phương án lựa chọn các học phần sẽ đăng ký học tập cho phù hợp. Các bước thực hiện:
- Bước 1: Đăng nhập: Truy cập website http://daotao.uneti.edu.vn/, dùng tài khoản cá nhân để đăng nhập; Chọn chức năng “Đăng ký học phần”.
- Bước 2: Chọn Đợt đăng ký, loại đăng ký. Đợt đăng ký: Tương ứng với học kỳ mà HSSV muốn đăng ký môn học. Loại đăng ký: Chọn “Học mới”.
- Bước 3: Dự kiến phương án lựa chọn các học phần sẽ đăng ký học tập cho phù hợp.
* Giai đoạn 2:Trạng thái “Mở lớp”, HSSV được tự do đăng ký hoặc hủy đăng ký theo nhu cầu và theo quy định của trường, nhưng chưa thể đóng học phí. Các bước thực hiện:
- Bước 1: Đăng nhập: Như bước 1 của giai đoạn 1.
- Bước 2: Chọn Đợt đăng ký, loại đăng ký: Như bước 2 của giai đoạn 1.
- Bước 3: Chọn học phần chờ đăng ký
- Bước 4: HSSV chọn lớp học phần phù hợp, trong đó chú ý các nội dung sau:
+ Lớp dựkiến: là định hướng mở lớp học phần theo lớp danh nghĩa ban đầu, HSSV nên đăng ký vào lớp danh nghĩa này để được học tập với các bạn cùng lớp.
+ Sĩ số: Sĩ số tối đa là giới hạn số HSSV được phép đăng ký vào lớp học phần được chọn; Sĩ số đăng ký là số lượng HSSV đã đăng ký vào lớp học phần được chọn.
+ Nhóm TH: Là nhóm thực hành, thảo luận của học phần. 
+ Quy định nộp học phí: Nhà trường quy định thời hạn đóng học phí cho từng học kỳ. Nếu hết thời hạn nộp học phí mà HSSV chưa đóng học phí thì hệ thống sẽ hủy học phần đã đăng ký. Trường hợp có lý do chính đáng, HSSV sẽ được đóng bổ sung đợt 2, nếu hết thời hạn đợt 2 mà HSSV vẫn chưa đóng thì hệ thống sẽ cập nhật điểm học phần đã đăng ký thành điểm N (Điểm N nghĩa là điểm “0” và ở trong học kỳ kế tiếp, HSSV phải đóng học phí môn học N trước khi đăng ký các học phần khác).  
- Bước 5. Click  để hoàn tất đăng ký học phần được chọn
- Bước 6. Quay lại bước 2 để đăng ký các học phần khác
- Bước 7: Xem thống kê môn học đã đăng ký trong học đợt được chọn:HSSV cần chú ý các nội dung sau:
+ Học phí: Số tiền HSSV phải nộp cho từng học phần, số tiền này đã bao gồm cả phần được miễn giảm (nếu có).
+ Thu: Thể hiện trạng thái thanh toán học phí của học phần: đã nộp , chưa nộp 
+ Trạng thái: Là trạng thái đăng ký mới hoặc trạng thái đăng ký học lại.
+ Ngày đăng ký: Thông tin ngày HSSV đăng ký học phần.
+ Trong trường hợp HSSV muốn hủy học phần đã đăng ký thì chọn học phần cần hủy và click nút “Hủy”. Lưu ý các trường hợp sau sẽ không được hủy học phần đã đăng ký, HSSV liên hệ Phòng Đào tạo để được giải quyết: Rơi vào trạng thái lớp: Chỉ đăng ký, khóa lớp; Học phần đã đóng học phí.
* Giai đoạn 3: Trạng thái “Chỉ đăng ký” và trạng thái “Khóa lớp”.
- Trạng thái “Chỉ đăng ký”: HSSV chỉ được phép đăng ký vào nhưng không được rút tên ra khỏi lớp học phần đã đăng ký, HSSV có thể đóng học phí. Các bước thực hiện như các bước của giai đoạn 2. 
- Trạng thái “Khóa lớp”: HSSV không được phép đăng ký vào và không được rút tên ra khỏi lớp học phần đã đăng ký.
* Giai đoạn 4: Theo dõi các nhóm lớp bị Hủy và đăng ký bổ sung
- Trạng thái “Hủy lớp”: HSSV cần theo dõi trạng thái của nhóm lớp học phần trên website, nếu nhóm lớp học phần mình đăng ký đang ở trạng thái này thì có thể rút tên ra khỏi nhóm lớp này và đăng ký bổ sung vào các nhóm lớp học phần khác
- Các bước thực hiện đăng ký bổ sung: Như các bước của giai đoạn 2. 
2.2.2. Đăng ký thi lại trực tuyến 
a. Mô tả công việc
Trong từng học kỳ, theo kế hoạch của Nhà trường, HSSV phải tự chủ động đăng ký thi lại các học phần chưa đạt trên máy tính có kết nối Internet tại website của Nhà trường.
b. Quy trình thực hiện  
- Bước 1: Truy cập Website: http://daotao.uneti.edu.vn và đăng nhập hệ thống.
- Bước 2: Vào mục Đăng ký thi lại để thực hiện. Chọn “đợt” đăng ký thi lại tương ứng với học kỳ hiện tại. (HSSV phải tiến hành đăng ký theo đúng kế hoạch quy định).
- Bước 3: Chọn học phần đăng ký thi lại, HSSV xem thông tin tên học phần và click vào học phần muốn đăng ký. (HSSV chỉ đăng ký được khi học phần đã có lịch thi lại: thứ, từ tiết, đến tiết, ngày thi).
- Bước 4: Chọn lớp học phần đăng ký thi lại.
- Bước 5: HSSV nộp lệ phí thi lại theo quy định của Nhà trường.
- Bước 6: Chọn Đăng ký để hoàn tất đăng ký học phần được chọn.
- Bước 7: Xem thống kê học phần đã đăng ký thi lại trong học kỳ được chọn. 
2.2.3. Công nợ học sinh sinh viên
a. Mô tả công việc
Trong từng học kỳ, theo kế hoạch của Nhà trường, HSSV có thể theo dõi tình hình đóng học phí của mình và có thể thực hiện các thủ tục đóng học phí trên máy tính có kết nối Internet tại website của Nhà trường.
b. Quy trình thực hiện
Quy trình thực hiện xem trên website. 
2.2.4. Đăng ký cấp giấy tờ có xác nhận của Nhà trường 
a. Mô tả công việc
Học sinh sinh viên có nhu cầu được cấp các loại giấy tờ có xác nhận của Nhà trường, có thể đăng ký trực tuyến trên máy tính có kết nối Internet tại website của Nhà trường. Các loại giấy tờ này bao gồm:
 
STT
 
Tên văn bản
 
Ký hiệu biểu mẫu
 
Đơn vị quản lý
1
Giấy xác nhận đã học hết chương trình đào tạo, đang chờ dự thi tốt nghiệp
ĐT-VB-01
Phòng             Đào tạo
2
Giấy xác nhận đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp, đang chờ xét tốt nghiệp (đào tạo theo niên chế)
ĐT-VB-02
Phòng             Đào tạo
3
Giấy xác nhận đã học hết chương trình đào tạo, đang chờ xét tốt nghiệp (đào tạo theo tín chí)
ĐT-VB-03
Phòng             Đào tạo
4
Bảng ghi kết quả học tập tạm thời
ĐT-VB -04
Phòng             Đào tạo
5
Thời khoá biểu của người học
ĐT-VB-05
Phòng             Đào tạo
6
Mẫu dùng cho HSSV xin xác nhận hiện đang theo học tại trường
SV-VB-01
Phòng CT.HSSV
7
Mẫu xin xác nhận để hưởng trợ cấp đối với HSSV diện chính sách
SV-VB-02
Phòng CT.HSSV
8
Mẫu xác nhận vay vốn (Tên mẫu theo quy định của Nhà nước: Mẫu số 01/TDSV).
SV-VB-03
Phòng CT.HSSV
9
Mẫu dùng cho HSSV xin xác nhận đã nộp học phí
SV-VB-04
Phòng CT.HSSV
(Các biểu mẫu kèm theo phụ lục 1). 

b. Quy trình thực hiện 
- Bước 1:
+ Cách 1 (Thực hiện trực tuyến): Truy cập Website: http://daotao.uneti.edu.vn và đăng nhập hệ thống. Vào mục Đăng ký cấp giấy tờ xác nhận, chọn tên giấy tờ, văn bản, số lượng cần dùng.
+ Cách 2 (Thực hiện tại nơi giải quyết thủ tục hành chính cho HSSV): Tùy theo việc xin loại giấy tờ nào, đến cửa do phòng Đào tạo phụ trách làm đơn theo mẫu ĐT-VB-00, hoặc vào cửa do phòng CT.HSSV phụ trách làm đơn theo mẫu SV-VB-00. Sau đó gửi đơn cho phòng có chức năng quản lý.
- Bước 2: Đến ngày hẹn, qua cửa do phòng TCKT quản lý (tại nơi giải quyết thủ tục hành chính cho HSSV), nộp lệ phí và xin xác nhận đã nộp lệ phí.
- Bước 3: Đến cửa của phòng có chức năng quản lý (tại nơi giải quyết thủ tục hành chính cho HSSV) để nhận kết quả. 

­2.3. Giải quyết các thủ tục hành chính cho HSSV
2.3.1. Mô tả công việc 
Nhà trường triển khai thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính cho HSSV trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường. Danh mục các công việc như sau:
a. Phòng Đào tạo
 
STT
 
Ký hiệu công việc
 
Tên công việc
 
Ký hiệu biểu mẫu
 
Ghi chú
1
ĐT-CV-01
Đăng ký học lớp học phần do Nhà trường tổ chức thêm theo đợt riêng.
ĐT-CV-01 ĐT-CV-01a
 
2
ĐT-CV-02
Đăng ký phúc khảo kết quả thi.
ĐT-CV-02
 
3
ĐT-CV-03
Đăng ký điều chỉnh, bổ sung kết quả học tập các học phần.
ĐT-CV-03
 
4
ĐT-CV-04
Đăng ký chuyển kết quả học tập giữa các loại hình đào tạo trong trường.
ĐT-CV-04
 
5
ĐT-CV-05
Đăng ký chuyển điểm bộ phận của các học phần giữa các cơ sở đào tạo trong trường.
ĐT-CV-05
 
6
ĐT-CV-06
Đăng ký chuyển kết quả học tập đối với HSSV chuyển từ trường khác.
ĐT-CV-06
 
7
ĐT-CV-07
Ủy quyền cho người thân đến nhận các loại giấy tờ sau khi được xét công nhận tốt nghiệp.
ĐT-CV-07
 
8
ĐT-CV-08
Nhận các loại giấy tờ sau khi được xét công nhận tốt nghiệp.
ĐT-CV-08
 
9
ĐT-CV-09
 
Đăng ký được xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và dự thi tốt nghiệp (Trường hợp thi lại tốt nghiệp).
ĐT-CV-09
 
10
ĐT-CV-10
 
Đăng ký được xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và dự thi tốt nghiệp (Trường hợp thi ghép TN).
ĐT-CV-10
 
11
ĐT-CV-11
Đăng ký được xét công nhận tốt nghiệp.
ĐT-CV-11
 
12
ĐT-CV-12
Đăng ký xin cấp bản sao từ sổ gốc văn bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ .
ĐT-CV-12
 
13
ĐT-CV-13
Đăng ký chỉnh sửa văn bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ có nội dung bị ghi sai.
ĐT-CV-13
 
14
ĐT-CV-14
Đăng ký xin cấp các loại giấy tờ sau khi đã được công nhận tốt nghiệp.
ĐT-CV-14
 
(Các biểu mẫu kèm theo phụ lục 2.a).
b. Phòng Công tác học sinh sinh viên 
 
Số TT
 
Ký hiệu công việc
 
Tên công việc
 
Ký hiệu biểu mẫu
 
Ghi chú
1
SV-CV-01
Xin tạm dừng tiến độ và bảo lưu kết quả học tập vì lý do khách quan.
SV-CV-01
 
2
SV-CV-02
Xin tạm dừng tiến độ và bảo lưu kết quả học tập vì nhu cầu cá nhân.
SV-CV-02
 
3
SV-CV-03
Xin được chuyển trường khác tiếp tục học tập.
SV-CV-03
 
4
SV-CV-04
Xin chuyển lớp học khác, cùng ngành đào tạo.
SV-CV-04
 
6
SV-CV-05
Xin thôi học.
SV-CV-05
 
7
SV-CV-06
Xin nhận các loại giấy tờ sau khi có quyết định thôi học.
SV-CV-06
 
8
SV-CV-07
Xin trở lại để tiếp tục học tập sau khi kết thúc thời gian tạm ngừng học.
SV-CV-07
 
9
SV-CV-08
Xin học cùng lúc hai chương trình.
SV-CV-08
 
10
SV-CV-09
Xin học lớp chất lượng cao.
SV-CV-09
 
11
SV-CV-10
Xin nghỉ học ngắn hạn từ 1-5 ngày.
SV-CV-10
 
11
SV-CV-11
Xin nghỉ học từ 6 ngày trở lên.
SV-CV-11
 
12
SV-CV-12
Xin cấp lại thẻ HSSV.
SV-CV-12
 
13
SV-CV-13
Xin cấp lại mật khẩu để truy cập tài khoản.
SV-CV-13
 
14
SV-CV-14
Tải từ website các loại mẫu biểu khác:
 
 
- Cam kết trả nợ vay
SV-CV-14a
- Báo cáo thực hiện nội quy, quy chế hàng tháng.
SV-CV-14b
- Báo cáo và đề nghị xử lý HSSV vi phạm
SV-CV-14c
- Biên bản sinh hoạt lớp.
SV-CV-14d
- Trích ngang ban cán sự lớp
SV-CV-14e
- Phiếu đánh giá điểm rèn luyện
SV-CV-14f
- Bảng tổng hợp điểm rèn luyện
SV-CV-14g


c. Phòng Hành chính quản trị
 
Số TT
 
Ký hiệu công việc
 
Tên công việc
 
Ký hiệu biểu mẫu
 
Ghi chú
1
HC-CV-01
Giao thư, báo, ….   
HC-CV-01
 
2
HC-CV-02
Nhận và trả văn bản về sao lục Bằng, giấy chứng nhận, Bảng điểm…, giấy giới thiệu thực tập, đăng ký xe máy, thẻ xe buýt..
HC-CV-02
 
3
HC-CV-03
Nhận và trả văn bản về kế hoạch và phương tiện đi lại phục vụ thực tập HSSV
HC-CV-03
 
4
HC-CV-04
Nhận và trả văn bản về yêu cầu của HSSV liên quan đến cơ sở vật chất phục vụ học tập (Điện, nước, thông gió, mượn Hội trường, dụng cụ, vật tư khánh tiết các hội nghị, hội thi)…   
HC-CV-04
 
5
HC-CV-05
Nhận và trả văn bản về công tác Ký túc xá
HC-CV-05
 
6
HC-CV-06
Các giấy tờ về chăm sóc sức khỏe - công tác y tế 
HC-CV-06
 

d. Trung tâm tin học - ngoại ngữ

 

 
Số TT
 
Ký hiệu công việc
 
Tên công việc
 
Ký hiệu biểu mẫu
 
Ghi chú
1
TN-CV-01
Đơn xin học
TN-CV-01
 
2
TN-CV-02
Đơn xin nghỉ học tạm thời
TN-CV-02
 
3
TN-CV-03
Đơn xin chuyển lớp học
TN-CV-03
 
4
TN-CV-04
Đơn xin tiếp tục trở lại học tập
TN-CV-04
 
5
TN-CV-05
Đơn xin nghỉ học
TN-CV-05
 
6
TN-CV-06
Đơn đăng ký dự thi
TN-CV-06
 
7
TN-CV-07
Đơn đăng ký thi lại
TN-CV-07
 
8
TN-CV-08
Đơn xin phúc khảo
TN-CV-08
 
9
TN-CV-09
Đơn xin cấp lại chứng chỉ
TN-CV-09
 
10
TN-CV-10
Đơn xin miễn thi
TN-CV-10
 
11
TN-CV-11
Đơn xin cấp lại thẻ HSSV
TN-CV-11
 
12
TN-CV-12
Tải từ website các loại mẫu biểu khác:
 
 
- Mẫu biên bản sinh hoạt lớp
TN-CV-12a
- Mẫu biên bản bầu cán bộ lớp
TN-CV-12b

e. Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

 Danh mục các công việc như sau được thông báo trên website. 

2.3.2. Quy trình thực hiện các công việc 
a. Phòng Đào tạo 
Quy trình thực hiện các công việc kèm theo phụ lục 3a. 

b. Phòng Công tác Học sinh sinh viên 
Quy trình thực hiện các công việc kèm theo phụ lục 3b. 

c. Phòng Hành chính quản trị;  
- Bước 1: Ứng với từng công việc, HSSV làm đơn theo mẫu. Các mẫu lấy từ website: http://daotao.uneti.edu.vnhoặc tại nơi giải quyết thủ tục hành chính cho HSSV.
- Bước 2: Đến cửa do phòng Hành chính quản trị quản lý (tại nơi giải quyết thủ tục hành chính cho HSSV) nộp đơn, các giấy tờ có liên quan kèm theo và nhận lịch hẹn giải quyết.
- Bước 3: Đến ngày hẹn, qua cửa do phòng Hành chính quản trị quản lý (tại nơi giải quyết thủ tục hành chính cho HSSV) để nhận kết quả.

d. Trung tâm tin học - ngoại ngữ
- Bước 1: Ứng với từng công việc, HSSV làm đơn theo mẫu. Các mẫu lấy từ website: http://daotao.uneti.edu.vnhoặc tại nơi giải quyết thủ tục hành chính cho HSSV.
- Bước 2: Đến cửa do trung tâm Tin học - Ngoại ngữ quản lý (tại nơi giải quyết thủ tục hành chính cho HSSV) nộp đơn, các giấy tờ có liên quan kèm theo và nhận lịch hẹn giải quyết.
- Bước 3: Đến ngày hẹn, qua cửa do trung tâm Tin học - Ngoại ngữ quản lý (tại nơi giải quyết thủ tục hành chính cho HSSV) để nhận kết quả. 

e. Đoàn thanh niên - Hội sinh viên
- Bước 1: Ứng với từng công việc, HSSV làm đơn theo mẫu. Các mẫu lấy từ website: http://daotao.uneti.edu.vnhoặc tại nơi giải quyết thủ tục hành chính cho HSSV.
- Bước 2: Đến cửa do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên quản lý (tại nơi giải quyết thủ tục hành chính HSSV) nộp đơn, các giấy tờ có liên quan kèm theo và nhận lịch hẹn giải quyết.
- Bước 3: Đến ngày hẹn, qua cửa do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên quản lý (tại nơi giải quyết thủ tục hành chính cho HSSV) để nhận kết quả. 

Thống kê

Đang online: 4
Hôm nay: 37
Hôm qua: 293
Tổng cộng: 59954420