Phòng Công tác HSSV

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO HỌC SINH SINH VIÊN - PHÒNG CÔNG TÁC HSSV 

 

Số thứ tự

 

Mã công việc

 

Tên
công việc

 

Đối tượng
thực hiện công việc

 

Bước thực hiện

 

Nội dung
các bước thực hiện
đối với HSSV

 

Địa điểm thực hiện

 

Thời gian thực hiện

 

Ký hiệu mẫu

 

Đơn vị giải quyết

 

Ghi chú

 

Trên Website

 

Cửa số

1

 

SV-CV-01

Xin tạm dừng tiến độ và bảo lưu kết quả học tập vì lý do khách quan.

HSSV được điều động vào các LLVT hoặc phải điều trị dài ngày... có đề nghị được tạm dừng tiến độ và bảo lưu KQHT.

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Cửa số 01, 02

 

 

SV-CV-01

(Download)

Phòng CTHSSV

Giấy tờ xác nhận của cấp có thẩm quyền: Quyết định điều động vào LLVT, xác nhận của bệnh viện cấp huyện

B-2

Nộp đơn kèm giấy tờ xác nhận của cấp có thẩm quyền về lý do xin tạm dừng tiến độ.

 

Cửa số 01, 02

 

 

 

Phòng CTHSSV

B-3

Nhận kết quả.

 

Cửa số 01, 02

07 ngày

 

 

Phòng CTHSSV

2

 

SV-CV-02

Xin tạm dừng tiến độ và bảo lưu kết quả học tập vì nhu cầu cá nhân.

HSSV đang học bình thường, có đề nghị được tạm dừng tiến độ và bảo lưu kết quả học tập vì nhu cầu cá nhân.

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Cửa số 01, 02

 

 

SV-CV-02

(Download)

 

Phòng CTHSSV

HSSV phải đạt đủ các điều kiện theo quy chế mới được xét tạm dừng tiến độ và bảo lưu kết quả học tập.

B-2

Nộp lệ phí, lấy xác nhận đã đóng lệ phí vào trong đơn.

 

Cửa số 06

 

 

 

Phòng TCKT

B-3

Nộp đơn đã có xác nhận đã đóng lệ phí.

 

Cửa số 01, 02

 

 

 

Phòng CTHSSV

B-4

Nhận kết quả.

 

Cửa số 01, 02

07 ngày

 

 

Phòng CTHSSV

3

 

SV-CV-03

Xin được chuyển sang trường khác tiếp tục học tập.

HSSV đang học tại trường, có đề nghị xin chuyển sang trường khác tiếp tục học tập.

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Cửa số 01, 02

 

 

SV-CV-03

(Download)

Phòng CTHSSV

Nhà trường chỉ xem xét giải quyết các trường hợp có lý do chính đáng.

B-2

Xin xác nhận của Hiệu trưởng Nhà trường xin chuyển đến.

 

 

 

 

 

 

B-3

Nộp đơn có xác nhận của Hiệu trưởng trường xin chuyển đến.

 

Cửa số 01, 02

 

 

 

Phòng CTHSSV

B-4

Nhận kết quả.

 

Cửa số 01, 02

07 ngày

 

 

Phòng CTHSSV

4

 

SV-CV-04

Xin chuyển lớp học khác, vẫn cùng ngành đào tạo.

HSSV đang học tại trường, có đề nghị được chuyển sang lớp khác, vẫn cùng ngành đào tạo.

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Cửa số 01, 02

 

 

SV-CV-04

(Download)

Phòng CTHSSV

- Nhà trường chỉ xem xét giải quyết các trường hợp có lý do chính đáng.
- Thời gian giải quyết chỉ trong tuần đầu tiên của khóa học.

B-2

Nộp lệ phí, lấy xác nhận đã đóng lệ phí vào trong đơn.

 

Cửa số 06

 

 

 

Phòng TCKT

B-3

Nộp đơn kèm theo các giấy tờ trình bày lý do.

 

Cửa số 01, 02

 

 

 

Phòng CTHSSV

B-4

Nhận kết quả.

 

Cửa số 01, 02

03 ngày

 

 

Phòng CTHSSV

B-5

Thực hiện quy trình chuyển kết quả học tập.

 

Cửa số 03, 04

 

 

 

Phòng Đào tạo

5

 

SV-CV-05

Xin thôi học.

HSSV đang học tại trường, có đề nghị được thôi học.

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Cửa số 01, 02

 

 

SV-CV-05

(Download)

Phòng CTHSSV

Nhà trường chỉ xem xét giải quyết các trường hợp có lý do chính đáng.

B-2

Nộp lệ phí, lấy xác nhận đã đóng lệ phí vào trong đơn.

 

Cửa số 06

 

 

 

Phòng TCKT

B-3

Nộp đơn kèm theo các giấy tờ trình bày lý do.

 

Cửa số 01, 02

 

 

 

Phòng CTHSSV

B-4

Nhận kết quả.

 

Cửa số 01, 02

07 ngày

 

 

Phòng CTHSSV

B-5

Thực hiện quy trình xin rút các giấy tờ cá nhân.

 

Cửa số 01, 02

 

 

 

Phòng CTHSSV

6

 

SV-CV-06

Xin nhận các loại giấy tờ sau khi có quyết định thôi học.

HSSV sau khi có quyết định thôi học, có đề nghị nhận lại các giấy tờ cá nhân.

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Cửa số 01, 02

 

 

SV-CV-06

(Download)

Phòng CTHSSV

 

B-2

Nộp đơn kèm theo quyết định thôi học.

 

Cửa số 01, 02

 

 

 

Phòng CTHSSV

B-3

Nhận toàn bộ hồ sơ nhập học bản chính.

 

Cửa số 01, 02

02 ngày

 

 

Phòng CTHSSV

7

 

SV-CV-07

Xin trở lại để tiếp tục học tập sau khi kết thúc thời gian tạm ngừng học.

HSSV trong thời gian tạm ngừng học, có đề nghị trở lại để tiếp tục học tập theo quyết định của Nhà trường.

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Cửa số 01, 02

 

 

SV-CV-07

(Download)

Phòng CTHSSV

HSSV phải làm đơn ít nhất 07 ngày trước khi bắt đầu học kỳ mới.

B-2

Nộp đơn và quyết định của Nhà trường về việc tạm dừng.

 

Cửa số 01, 02

 

 

 

Phòng CTHSSV

B-3

Nhận kết quả.

 

Cửa số 01, 02

03 ngày

 

 

Phòng CTHSSV

8

 

SV-CV-08

Xin học cùng lúc hai chương trình.

HSSV đang học tại trường, có đề nghị được học thêm một chương trình thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Cửa số 01, 02

 

 

SV-CV-08

(Download)

Phòng CTHSSV

HSSV phải đạt đủ các điều kiện theo quy chế mới được xét học cùng lúc hai chương trình.

B-2

Nộp lệ phí, lấy xác nhận đã đóng lệ phí vào trong đơn.

 

Cửa số 06

 

 

 

Phòng TCKT

B-3

Nộp đơn đã có xác nhận đã đóng lệ phí.

 

Cửa số 01, 02

 

 

 

Phòng CTHSSV

B-4

Nhận kết quả.

 

Cửa số 01, 02

Theo TB website

 

 

Phòng CTHSSV

9

 

SV-CV-09

Xin học lớp chất lượng cao.

HSSV đang học tại trường, có đề nghị được học tại lớp chất lượng cao do Nhà trường mở.

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Cửa số 01, 02

 

 

SV-CV-09

(Download)

Phòng CTHSSV

HSSV phải đạt đủ các điều kiện theo quy chế mới được xét học tại lớp chất lượng cao.

B-2

Nộp lệ phí, lấy xác nhận đã đóng lệ phí vào trong đơn.

 

Cửa số 06

 

 

 

Phòng TCKT

B-3

Nộp đơn đã có xác nhận đã đóng lệ phí.

 

Cửa số 01, 02

 

 

 

Phòng CTHSSV

B-4

Nhận kết quả.

 

Cửa số 01, 02

Theo TB website

 

 

Phòng CTHSSV

10

 

SV-CV-10

Xin nghỉ học (từ 1 - 5 ngày)

HSSV đang học tại trường, có đề nghị nghỉ học trong khoảng thời gian ngắn từ 1-5 ngày

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Cửa số 01, 02

 

 

SV-CV-10

(Download)

Phòng CTHSSV

Nhà trường chỉ giải quyết các trường hợp có lý do chính đáng, có xác nhận của cấp có thẩm quyền.

B-2

Nộp đơn kèm theo các giấy tờ trình bày lý do.

 

Cửa số 01, 02

 

 

 

Phòng CTHSSV

B-3

Nhận kết quả.

 

Cửa số 01, 02

01 ngày

 

 

Phòng CTHSSV

11

 

SV-CV-11

Xin nghỉ học (từ 6 ngày trở lên)

HSSV đang học tại trường, có đề nghị được nghỉ học trong khoảng thời từ 6 ngày trở lên.

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Cửa số 01, 02

 

 

SV-CV-11

(Download)

Phòng CTHSSV

Nhà trường chỉ giải quyết các trường hợp có lý do chính đáng, có xác nhận của cấp có thẩm quyền.

B-2

Nộp đơn kèm theo các giấy tờ trình bày lý do.

 

Cửa số 01, 02

 

 

 

Phòng CTHSSV

B-3

Nhận kết quả.

 

Cửa số 01, 02

03 ngày

 

 

Phòng CTHSSV

12

 

SV-CV-12

Xin cấp lại thẻ HSSV.

HSSV đang học tại trường, có đề nghị được cấp lại thẻ HSSV.

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Cửa số 01, 02

 

 

SV-CV-12

(Download)

Phòng CTHSSV

 

B-2

Nộp lệ phí, lấy xác nhận đã đóng lệ phí vào trong đơn.

 

Cửa số 06

 

 

 

Phòng TCKT

B-3

Nộp đơn đã có xác nhận đã đóng lệ phí.

 

Cửa số 01, 02

 

 

 

Phòng CTHSSV

B-4

Nhận kết quả.

 

Cửa số 01, 02

05 ngày

 

 

Phòng CTHSSV

13

 

SV-CV-13

Xin cấp lại mật khẩu để truy cập tài khoản cá nhân.

HSSV không truy cập được tài khoản hoặc quên mật khẩu, có đề nghị được cấp lại mật khẩu.

B-1

Trường hợp có nhiều người, cần lập danh sách theo mẫu.

In trên Website

Cửa số 01, 02

 

 

SV-CV-13

(Download)

Phòng CTHSSV

Sinh viên đến làm việc cần mang theo thẻ HSSV.

B-2

Nộp danh sách theo mẫu hoặc đến báo cáo trực tiếp.

 

Cửa số 01, 02

 

 

 

Phòng CTHSSV

B-3

Nhận kết quả.

 

Cửa số 01, 02

01 ngày

 

 

Phòng CTHSSV


Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 271
Hôm nay: 3524
Hôm qua: 13179
Tổng cộng: 7748809